Egzersizler Sırasında Enerji Tüketiminin Hesaplanmasında Yaygın Olarak Kullanılan Endirekt Yöntemler

Bu çalışmanın amacı, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization; WHO) ve Amerikan Spor Hekimliği Koleji (American College of Sports Medicine; ACSM) tarafından önerilen formüle dayalı pratik enerji tüketimi hesaplamalarının istirahat metabolizma hızı ve egzersize ait sonuçlarını solunumsal parametrelerle elde edilen enerji tüketimi düzeyleriyle karşılaştırmaktı. Çalışmaya 23,94±6,70 yaş ortalamasına sahip 35 sedanter kadın gönüllü katıldı (Boy:166,66±6,10 cm; VK: 66,77±11,64 kg; VKİ: 23,97±3,4). İstirahat analizlerinin ardından tüm gurup vücut kütle indekslerine göre normal (n=20) ve fazla kilolular (n=15) olmak üzere ikiye ayrıldı (VKİ sırasıyla 21,41±1,53 ve 27,39±1,76). Her katılımcı için istirahat ve 30 dakikalık 8 MET’lik egzersize ait toplam enerji tüketimi düzeyleri; hem VO2 yanıtları, solunum değişim oranına ait enerji eşitliği ve zaman üzerinden, hem de WHO ve ACSM eşitlikleri kullanılarak hesaplandı. İkili karşılaştırmalarda ilişkili guruplar t-testi kullanıldı. Yalnızca fazla kilolu kadınlarda ACSM (1928,64±256,61 kal) eşitliğiyle tahmin edilen istirahat metabolizma hızlarıyla solunumsal parametrelere dayalı olarak hesaplanan değerler (1868,99±223,17 kal) arasındaki farklar anlamlı değildi (p=0,342). Normal kilolu kadınlarda WHO ve ACSM eşitlikleriyle hesaplanan istirahat metabolizma hızı değerleri, laboratuvar ölçümlerine kıyasla oldukça düşük sonuçlar verdi (p=0.001). 30 dakikalık egzersizlere ait toplam enerji tüketimi düzeyleri adına ne WHO ne de ACSM eşitlikleriyle hesaplanan değerler, ne normal ne de fazla kilolu kadınlar için toplam enerji tüketimlerini doğru tahmin edemedi (p≤0,019). Çalışmanın sonuçlarına göre, fazla kilolu kadınların istirahat metabolizma hızlarını değerlendirmede [(MET*3,5*VK (kg))/1000]*5*t(dk) eşitliğinin kullanılabileceği, ancak egzersizlere ait enerji tüketimi düzeylerinin belirlenmesinde solunumsal parametrelere dayalı analizlerin yapılmasının zaruri olduğu değerlendirildi.


KAYNAK: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbd/issue/43553/406427Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.